اول شما نیاز به یک حساب با مجوز پخش در سایت در حال اجرا این راه حل. برای تست, می توانی ثبت نام در VideoNow.live .

به صفحه پخش زنده. First you need to setup a channel, if you did not setup any:

 

Use form to Setup a new channel:

Use form to setup a new channel.

 

After creating at least one channel, on Broadcast Live page a menu with features will show for each channel. From Broadcast menu, click Advanced (PC) to open the advanced broadcasting interface for PC.

From Broadcast Live page, for your channel, from Broadcast menu, click Advanced (PC).

 

Clicking menu will access broadcasting interface page, where you need to click and enable Flash plugin to start advanced web broadcasting interface on PC:

Click and enable Flash plugin to start advanced web broadcasting interface on PC. Enabled always allow for this site if prompted, so you don’t need to do this again.

 

Then you will need to allow access to your webcam and microphone, to publish live video to website.

Allow access to webcam and microphone to publish to streaming site. Allow, then Close dialog.

 

The new live channel should show up on Channels page. استفاده از مرورگر و یا برگه های مختلف جدید به test.

نمایش زنده کانال های کانال های صفحه به عنوان زنده. کانال زنده به دسترسی به جریان زنده را کلیک کنید.

 

رابط پخش را نشان می دهد زندگی می کنند جریان ویدئو و چت متنی در صفحه کانال:

مشاهده زنده جریان در کانال صفحه, در رابط پخش.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید