هشدار: تعداد دفعات مشاهده(): پارامتر آرایه ای یا یک شی است که Countable در پیاده سازی باید /home/broadcastlive/public_html/wp-includes/post-template.php آنلاین 284

پخش WebRTC HTML5 به موبایل هلث

 در آموزش

پس از ثبت نام و ورود به سیستم, setup a new channel from پخش زنده منو.

Channel will show multiple options to Broadcast including WebRTC (HTML5).
When accessing from mobile, Web Broadcast (Auto) will also enter WebRTC broadcasting interface.

In WebRTC broadcasting interface, enable access to webcam from popup request.
After enabling webcam, interface should look similar to this screenshot, taken from iPad simulator.
On narrow devices, chat will show under webcam preview.

From another browser tab, device or computer, you can access Channels page (frontend site page) and select the live channel that is being broadcast.

On iPhone the live channel should look like in this image, with live stream playing as HLS above ajax chat:

پست های توصیه شده

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید