Lịch trình Video Playlist như Live Streaming Channel

 Ở Hướng dẫn

Sau khi tạo một kênh, Tải lên video hoặc nhập khẩu (từ lưu trữ chương trình phát sóng) để sử dụng cho danh sách chơi.

Bạn có thể tải lên nhiều video với kéo và thả ajax uploader, by selecting multiple files and dragging to drop zone. Fill settings (tags, Mô tả) first.

Next step is to create scheduled broadcasts and add the videos to the playlist.

When adding videos, uploaded videos will be listed as options to select from.

After creating desired playlist, last step is to Update playlist (with Playlist Status set as Active).

Recent Posts

Bắt đầu nhập và nhấn Enter để tìm kiếm